Visa fullständig version : Årsmöte 2010-07-10 / Strängnäsflygfält och Motioner


Janne248
2010-05-01, 21:03
Nu börjar det närma sig årsmöte, detta kommer att ske den 10 juli, på Strängnäsflygfält i sammband med 10-årsjubileumet!

Nu skall jag inte ge självberöm, men nuvarande styrelse, innehavare av klubbposter och regionsansvariga har gjort ett utmärkt arbete som vi alla vet, men tyvärr vill några återfå lite av sitt privatliv, villket dom har gjort sig förtjänta av.

Därför kan det behövs förslag på nya personer för nästa mandatsperiod:

Obs! Det finns inte någon lista på de poster som är aktuella men anmäl ert intresse till valberedningen. Valberedningen är i full gång med att prata med alla som innehar en post.

Frågan är bara, finns det nytt folk som är intresserade av en plats i styrelsen eller annan post i klubben?
Intresserad anmäler sig till Carl Selin (073-6459533, carl-selin@telia.com eller PM'a till kamikaze här på forumet) som är sammakallade i valberedningen.

Till årsmötet så tas även motioner till styrelsen imot, skriv dessa i tråden eller skicka dem till styrelsen@impreza.nu

Var nu snälla och lägg växellådsproblemen, spruckna bromsskivor, felsökning av oljeförbrukning, val av kolfiberhuv åt sidan
och TÄNK TILL, vill NI vara med och bestämma riktningen på klubbens väg!


Följande punkter kommer att avhandlas på årsmötet:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
3. Justering av röstlängd/medlemslista.
4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll.
6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar.
8. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
9. Presentation av valberedningens förslag till styrelsesammansättning för kommande verksamhetsår 10-11

Val av styrelseledamöter
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sponsoransvarig:
Banträffsansvarig:

Val av regionansvariga
Norra Norrland:
Södra Norrland:
Värmland/Dalarna:
Västerås:
Stockholm:
Öst:
Göteborg:
Syd:

Val av revisorer:
Revisor 1:
Revisor 2:

Val av klubbposter:
Webmaster:
Vice Webmaster:
Medlemshanterare:

Valberedningens förslag läses upp. Öppen votering.

10. Utse Valberedningskommité för nästa år (1 st sammankallande och 1 suppleant)
11. Fastställande av medlemsavgift för nästa år.
12. Röstning för att ändra §4 i stadgarna så att alla med Subaru kan bli medlem, och där med också ändra §1,2,3. (I §13 så står det: Vid omröstning krävs att minst 2/3 av de närvarande bifaller ändringsförslaget.)
13. Övriga frågor, därav allmän information om vad styrelsen jobbar med närmast.

Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt är ej giltig. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst.


Vad innebär olika roller?

Ordförande
Klubbens officiella ansikte utåt, drivande tjôtröv, kontaktperson med International Motors, mm mm mm...
Är ofta klubbens mest drivande medlem och kallar till möten, håller möten, stöttar styrelsemedlemmar i deras arbete. Lyssnar till övriga medlemmars intressen och utvecklar klubben. Kontaktperson för IM mfl, organiserar ibland aktiviteter på riksnivå. Ansvarar för det arbete som styrelsen utför.


Vice Ordförande
Utlysa möten och upplysa medlemmar
Inför årsmöten, olika aktiviteter och annan nödvändig kommunikation med medlemmarna så brukar det vara vice ordförandens uppgift att skriva ett mail som skickas till alla registrerade medlemmar via mass-mailingfunktionen i medlemsadmin.
Administrativ medlemshanteringen för nya, gamla och utgående medlemskap
Hjälpa ordföranden där så behövs i dennes arbete
Delta på möten, regionträffar som styrelsemöten.
Hjälpa till i övriga styrelsearbetet där det behövs


Sponsor ansvarig
Ansvarsområden
Hitta nya samarbetspartners som erbjuder medlemmar rabatt på sina produkter.
Behålla kontakten med befintliga samarbetspartners.
Behandla inkommande e-brev till styrelsen@impreza.nu , ssi@impreza.nu.
Delta på möten, regionträffar som styrelsemöten.
Hjälpa till i övriga styrelsearbetet där det behövs
Ansvarsbeskrivning
Hitta nya samarbetspartners & behålla en god kontakt med befintliga.
Som aktiv medlem i klubben så är det uppskattat med rabatt på produkter till Imprezan. Klubben ska som sagt medverka till att det ska bli billigare att äga sin Impreza.
Arbete
Man jobbar med tips från medlemmar, samt att man får själv aktivt leta efter olika företag som kan verka intressanta. Man ska stämma av med alla våra samarbetspartners årligen om den angivna rabattsatsen gäller. Man ska även bjuda in de på SSi´s aktiviteter, eller planera in något som blir ett tillfredställande arrangemang både för SSi´s medlemmar och dess samarbetspartners.
Hantering av samarbetspartners samt deras erbjudanden
- Man skickar underlag för nya/gamla medlemserbjudanden till webbmaster
- Man ska skriva ned en beskrivning på vad som ingår i rabatten och hur medlemmarna skall kunna få den, en logga till företaget ska luskas fram, samt även kontaktinformation till företaget och en kontaktperson.
- Se till att alla företag som sponsrar klubben skall ha en länk under prylar i vår länksamling. Om detta saknas ska man kontakta Webbmaster
Forum
- Om det förekommer obefogat skitsnack mot någon av våra samarbetspartners så ska man antagligen kontakta webbmaster för borttagande av tråden, eller kontakta samarbetspartnern så att de kan svara med sin version.


Banträffsansvarig
Ansvarsområden
Sköta bokning av bana för banträffar.
Sköta kontakten gentemot partnerklubbar
Aktivt söka möjligheter till banåkning utanför de fasta träffarna
Vara med vid säkerhetsgenomgång vid banträff tillsammans med ordförande.
Behandla inkommande e-brev till styrelsen@impreza.nu , ssi@impreza.nu.
Delta på möten, regionträffar som styrelsemöten.
Hjälpa till i övriga styrelsearbetet där det behövs
Ansvarsbeskrivning
Arbete
Bokning av klubbens egna träffar och kontakten med partnerklubbar sköts av banträffsansvarig.
Material runt träffen (flaggvaktsscheman, säkerhetsgenomgång, flaggor, västar) skall tillhandahållas av banträffsansvarig.
Banträffsansvarig har ett stort ansvar i säkerhetsgenomgången vid banträffen, samt skall vara den som leder det lugna varvet runt på morgonen, och visar banan/lämpligt spårval.
Forum
Att via våra, samt andra lämpliga forum där bilintresserat folk befinner sig göra reklam för och aktivt lobba för bankörning.
Kontakt med andra klubbar sköts enklast via internetforum, eller email.


Kassör
Ansvarsområden
Ekonomi löpande in och utbetalningar.
Ansvarsbeskrivning
Hanterar medlemsinbetalningar och sponsorbidrag.
Sköter fakturor och utbetalningar som görs via klubbkontot. (Även ordföranden har möjlighet att sköta kontot.)
Föra adekvat kassabok med verifikat av samtliga in och utbetalningar.
Upprättar balans och resultaträkning inför årsmöte.
Ansvarar för klubbens deklaration i samråd med ordföranden.
Vara tillgänglig i mån av tid för att svara på frågor från medlemmarna.


Regionsansvarig
Drivande för regionen. Arrangerar träffar, besök hos sponsorer mm, kontaktperson för medlemmarna i regionen.
Kontaktperson för medlemmar regionalt, organiserar träffar/aktiviteter regionalt.


Medlemshantering
Du prickar av medlemmar som ansökt om att bli medlemmar, kollar så de betalar medlemsavgiften, skickar ut medlemskort och årsmärken.
Kollar att betalning inkommit, fixar medlemskort och skickar detta till medlemmar, gäller även årsmärke.


Revisor 2st
Du kollar så stadgar följs och att ekonomin hanteras på ett korrekt sätt.
Kontrollerar övergripande att styrelsen sköter sitt arbete
enligt stadgar och gällande lagar. Kontrollerar bokföring och upprättar revisionsberättelse.


Webmaster / Vice webmaster
Du sköter drift och underhåll av hemsida, forum och servers.
Teknisk drift för hemsida, forum samt mail.


Välkommen till årsmötet!

Mvh,
Styrelsen

Adsense Management by Losha